Projekty

Projekt Erasmus +  

“Sztuka i Sport na rzecz podnoszenia kompetencji kluczowych młodych ludzi” 

Z przyjemnością prezentujemy Państwu finalny produkt opracowany podczas realizacji projektu SPARKLE.  Zestaw narzędzi trenera „Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport i sztukę” oferuje zbiór jednostek szkoleniowych dotyczących modelu integracji społecznej dla młodych ludzi przy użyciu narzędzi edukacji pozaformalnej, opracowany przez osoby pracujące z młodzieżą z Bułgarii, Niemiec, Polski i Hiszpanii.

Cieszmy się edukacją poprzez sport i sztukę!

„Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport i sztukę”

It is a pleasure to present you  SPARKLE Flyer for project promotion and dissemination. It contains basic information concerning the project, its objectives, activities undertaken and description of project results. It is available in 5. language versions.

English

German

Bulgarian

Polish

Spanish

Projekt DigiAdults

“Cyfrowe włączenie dorosłych – uczmy się na przykładach dobrych praktyk”

Projekt partnerski realizowany w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne na rzecz edukacji dorosłych

Okres realizacji: 1.09. 2019 – 31.05.2021

Strona internetowa: http://digiadults.europeanproject.eu

Znajdź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/digiadults19

Artykuły na platformie EPALE: 

PL: https://epale.ec.europa.eu/pl/content/projekt-cyfrowe-wlaczenie-doroslych-uczmy-sie-na-przykladach-dobrych-praktyk

 EN: https://epale.ec.europa.eu/en/content/digital-inclusion-adults-lets-examples-good-practices

“New Teaching Methods For Adults”

Projekt partnerski Grundtvig

Okres realizacji: 1.08. 2013 – 31.07.2015 (24 miesiące)

Strona internetowa: www.newmethods.europeanproject.eu

Głównym celem partnerstwa było odkrywanie i poznanie nowych metod stosowanych w krajach partnerskich w szeroko pojętej edukacji osób dorosłych (tzn. formalnej, nieformalnej oraz w formach pozaszkolnych). Wiązało się to też z kwestią poznania sposobów, które motywowałyby ludzi dorosłych do kontynuowania edukacji lub/i doskonalenia umiejętności w dobie globalnego dostępu do rynku pracy.

W związku z tym realizacja projektu, zwłaszcza w pierwszym roku, polegała na wymianie doświadczeń instytucji partnerskich w zakresie metod i narzędzi stosowanych w edukacji i dzieleniu się wiedzą z nauczycielami i edukatorami z innych krajów. Podczas trwania projektu uczestniczące organizacje przetestowały jak najlepiej wykorzystać narzędzia i metody takie jak: praca grupowa, krótkie filmy, e-learning i blended learning oraz mobilności międzynarodowe jako narzędzie uczenia się i motywowania uczestników.

Realizacja projektu przebiegała w dwóch etapach:

  • (1) etap był poświęcony badaniom, szukaniu informacji i analizowaniu i rozwijaniu rozwiązań stosowanych w innych krajach;
  • (2) etap polegał na testowaniu wybranych rozwiązań w ramach własnej organizacji partnerów.

Opis metod, wnioski i rekomendacje oraz przykłady dobrych praktyk zostały zawarte w wersji finalnej produktu końcowego, którym jest Poradnik dla edukatorów (manual).

“Tools to Fly”

Projekt partnerski Grundtvig

Okres realizacji: 1.08. 2013 – 31.07.2015 (24 miesiące)

Strona internetowa: www.toolstofly.europeanproject.eu

Ideą projektu Narzędzia w chmurze (Tools to Fly) była analiza tematu używania narzędzi cyfrowych oraz Internetu a także ocena wpływu wykorzystania narzędzi cyfrowych i Internetu na wzmocnienie pozycji ludzi w pewien sposób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wyniki i spostrzeżenia zostały zawarte w opracowaniu końcowym w postaci publikacji. W ramach realizacji projektu partnerstwo:

  • a) Wypróbowało różne sposoby wykorzystania narzędzi cyfrowych aby wzmocnić umiejętności osób, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, zarówno w kontekście ich rozwoju osobistego jak i/lub zawodowego oraz jako obywateli i konsumentów – poprzez realizację warsztatów;
  • b) Przeanalizowano nowe podejścia i metodologie wspomagające włączenie do świata cyfrowego osób niewłączonych (np. poprzez uczenie się online);
  • c) Opracowano tzw. “Training Guidelines for Workshops” stanowiące opisy zrealizowanych warsztatów i szkoleń wraz z wytycznymi dla trenerów;
  • d) Uruchomiono Internetowe centrum zasobów (resource center) zawierające kolekcję materiałów projektu, w tym przykłady dobrych praktyk.

“Technologie i Platformy e-learningowe Moodle w edukacji”

Projekt partnerski Leonardo da Vinci

Okres realizacji: 1.08. 2012 – 31.07.2014 (24 miesiące)

Strona internetowa: http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2012-1-TR1-LEO04-35486

Projekt Technologie i Platformy e-learningowe Moodle w edukacji (Moodle E-Learning Platforms and Technologies Project) dotyczył wymiany doświadczeń instytucji partnerskich w zakresie zdalnego nauczania, ze szczególnym naciskiem na umiejętności tworzenia i wykorzystywania platformy e-learningowej w edukacji. Założeniem projektu było przyczynienie się do szerszego zastosowania tego medium w dydaktyce.

Podczas realizacji projektu opracowano kwestionariusze ankiet i przeprowadzono badania ankietowe wśród nauczycieli (szkoleniowców, trenerów), uczniów oraz instytucji. Po przeanalizowaniu wyników przygotowano odpowiednie materiały (w tym przykładowe kursy online w języku angielskim), które mogą stanowić pomoc dla edukatorów chcących zastosować metody e-learningowe w swojej pracy dydaktycznej oraz dla instytucji na potrzeby szkoleń przeprowadzanych na platformie Moodle.

Nauczyciele i szkoleniowcy zdobyli wiedzę na temat zastosowania nowoczesnych mediów w dydaktyce i wzbogacenia warsztatu pracy o nowatorskie metody. Zapoznali się także z możliwościami jakie daje wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle w procesie nauczania. Poznali przykłady dobrej praktyki z innych krajów partnerskich.

“eLearning in Use”

Projekt partnerski Grundtvig

Okres realizacji: 1.08. 2011 – 31.07.2013 (24 miesiące)

Strona internetowa: http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2011-1-PL1-GRU06-19407

The main objective of this project was to enhance the skills of adult educators in the area of e-learning so that learners may benefit from the educational benefits of this medium. We wanted to involve educators as much as possible through participating on the Internet online course, which was created as part of the project.

The theme of this course is “Moodle in use”. The course shows teachers how to prepare and run an e-learning course through the use of the Moodle platform and then how to create their own e-learning courses using the skills they have acquired. The online course helped teachers to acquire the basis of digital literacy necessary and sufficient to develop their own web based course for their individual learners and enhanced web training materials as well.

These skills would enable educators to act with greater flexibly in their curriculum delivery and served to increase the level of interest amongst adult learners in the subject being covered by the course. In the modern world there is a need to use not only traditional methods of teaching, as in the partner countries there are many adult students that live in distant regions (or countries in cases where students emigrate), but also a need to develop and use more flexible teaching methods that reach out to the target groups.

The starting point can was experience of educators (teachers, tutors, authors of the courses, other educationalists) who already developed and delivered such a courses. The good practice gained by partners already engaged in e learning was shared with other educators who wanted to develop their competences in this area.

“Rozwój Dobrych Praktyk i innowacyjnych metod nauczania w edukacji dorosłych i edukacji obywatelskiej”

Projekt partnerski Grundtvig

Okres realizacji: 1.08. 2009 – 31.07.2011 (24 miesiące)

Strona internetowa: http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2009-1-LT1-GRU06-01483

Project aimed at developing partnership between several countries that have similar problems. Firstly, there are many adult students that drop out from schools or live in distant regions or countries that they emigrate, thus, there was a need to develop innovative teaching methods that reach out target groups and to use various techniques of active learning in order to improve motivation of learners.

Secondly, transfer of innovative teaching pedagogies and sharing of good practice was needed to develop the skills of adult educators. One of the results of this project is enhancing the skills of adult educators in the area of e-learning so that learners may also benefit from the educational benefits of this medium.

Thirdly, the purpose of projects was to solve specific problem of citizenship education, which involves development of teaching and learning skills that are needed for learners to become not only active members of labour market, but civil society as well.

Citizenship education, learning of being active member of EU contributed to the European integration and added to the European dimension of the project.