O nas

Fundacja Edukacja i Media działa głównie  w sektorze edukacji i technologii.  Jej cele są związane z edukacją pozaformalną i nieformalną. Fundacja specjalizuje się w projektowaniu, organizowaniu i prowadzeniu indywidualnych oraz grupowych szkoleń, warsztatów, kursów on-line a także innych edukacyjnych form doskonalących, przeznaczonych zwłaszcza dla osób dorosłych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • działania na rzecz rozwoju edukacji oraz rozwoju różnorodnych form pozazawodowej aktywności społecznej,
 • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, doradczej i kulturowej na rzecz młodzieży i dorosłych, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym,
 • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji poprzez opracowywanie i udostępnianie kursów online, tworzenie i prowadzenie platform edukacji otwartej oraz tworzenie i promowanie otwartych zasobów edukacyjnych,
 • redagowanie i wydawanie (w tym udostępnianie online) publikacji, materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz materiałów multimedialnych dotyczących realizacji celów statutowych Fundacji,
 • skupianie wokół idei Fundacji edukatorów, nauczycieli a także działaczy, których celem jest promocja różnych form działalności edukacyjnej, kulturalnej, zdrowotnej, ekologicznej oraz przedsiębiorczości,
 • organizowanie konferencji i seminariów w kręgach środowiska oświatowego oraz podejmowanie dyskusji i badań,
 • edukacja dorosłych, w tym w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych,
 • promowanie i upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie, a szczególnie włączanie do udziału w ten proces grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • organizowanie i wspieranie wolontariatu, inicjatyw lokalnych, warsztatów i innych form aktywności, przyczyniających się do rozwoju personalnego młodzieży i osób dorosłych oraz ich aktywizacji zawodowej i społecznej,
 • promowanie i działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • promowanie aktywnego stylu życia, w tym zwłaszcza wśród osób w wieku emerytalnym,
 • pozyskiwanie środków poprzez przygotowywanie wniosków i realizację projektów edukacyjnych dofinansowywanych przez instytucje UE oraz inne fundusze pomocowe,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez inicjowanie i realizację projektów międzynarodowych w obszarze celów Fundacji,
 • działania na rzecz upowszechniania kultury i języka polskiego, promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, zwłaszcza podczas realizacji projektów międzynarodowych,
 • planowanie i realizacja kampanii informacyjnych wspierających realizację celów Fundacji,
 •  współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji w kraju i za granicą.