Projekt “ZMIANA KLIMATU”

Projekt „Zmiana klimatu dla uczenia się przez całe życie poprzez zrównoważony rozwój” (Changing the climate for lifelong learning through sustainability) jest realizowany w ramach międzynarodowego partnerstwa na rzecz wymiany dobrych praktyk, rozwoju umiejętności w edukacji i poprzez edukację, w oparciu o zrównoważony rozwój.

Edukacja odgrywa zasadniczą rolę w podnoszeniu świadomości odpowiedzialności za zrównoważoną przyszłość – jako Cel SDG 4: Zapewnić wszystkim wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie. Edukacja dorosłych przyczynia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju poprzez budowanie fundamentów zmian w sferze społecznej, politycznej, ekonomicznej, ekologicznej i kulturowej. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju może być wykorzystywana jako siła napędowa zaangażowania dorosłych w działania związane z uczeniem się przez całe życie

Projekt zakłada wymianę dobrych praktyk w zakresie rozwoju kreatywnych metod szkolenia i uczenia się w perspektywie jednoczesnego dążenia do wzrostu gospodarczego, ochrony środowiska i postępu społecznego w kierunku pożądanej trwałej równowagi.

Nowe umiejętności przyniosą korzyści osobom odpowiedzialnym za Centra Edukacyjne oraz osobom zaangażowanym w edukację prowadzoną na różnych poziomach (nauczyciele, menedżerowie, pracownicy administracyjni, urzędnicy itp.), a także uczniom i słuchaczom, zmieniając nasze myślenie i styl życia, rozbudzając nową ciekawość, pobudzając kreatywność, pomagając budować mosty między ludźmi i społecznościami, w tym pomiędzy różnymi kulturami.

REZULTATY PROJEKTU

– Identyfikacja dobrych praktyk w oparciu o odpowiednie cele nauczania i treści związane z Agendą 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

– Wprowadzenie pedagogiki innowacyjności, poszerzanie i rozwijanie kompetencji edukatorów osób dorosłych

– Zwiększona świadomość w zakresie istotności, treści i metod związanych z obywatelstwem globalnym oraz ze zrównoważonym rozwojem, ich synergii i interakcji w odpowiedzi na istniejące globalne wyzwania

– Doświadczanie partycypacyjnej i międzykulturowej istoty edukacji w zakresie obywatelstwa globalnego oraz zrównoważonego rozwoju

– Zwiększona świadomość wyzwań środowiskowych i klimatycznych w przygotowaniu pracowników i osób uczących się do roli agentów zmian, umożliwiająca zmiany behawioralne pod kątem indywidualnych preferencji, nawyków konsumpcyjnych oraz stylu życia

– Zwiększenie zdolności do współpracy na poziomie ponadnarodowym.

Strona internetowa projektu

Strona internetowa projektu: